Servicevoorwaarden
YOUSICIAN OY (LTD.)

Met ingang van 25 maart 2022

Welkom!

Deze servicevoorwaarden (de „Voorwaarden”) zijn van toepassing op u en Yousician Ltd., een Finse entiteit, nader omschreven in de sectie „Contact opnemen” hieronder, (hierna: „Yousician” of „ons/wij/we”) met betrekking tot uw gebruik van de applicaties, services, producten en websites van Yousician en alle andere content en software met betrekking tot onze services (gezamenlijk de „Services”). Het gebruik van de Services wordt ook beheerst door de Privacyverklaring (de „Privacyverklaring”) en ander relevante beleidslijnen van Yousician. 

Aanvullende voorwaarden, beleidslijnen en richtsnoeren, zoals beleidslijnen met betrekking tot specifieke services (inclusief maar niet beperkt tot forums, sweepstakes, enz.) en andere bedrijfsmaatregelen en beleidslijnen die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, kunnen op het gebruik van de Services van toepassing zijn. Uw gebruik van de Services zal, in aanvulling op deze Voorwaarden, ook door dergelijke voorwaarden, beleidslijnen en richtsnoeren worden beheerst.

Deze Voorwaarden en Privacyverklaring, en alle beleidsregels en richtsnoeren die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen een juridisch bindende overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen u en Yousician met betrekking tot uw gebruik van de Services. Lees deze daarom zorgvuldig door. De huidige geldige versie van de Overeenkomst is beschikbaar op de website van Yousician. 

1. WIE KAN VAN DE SERVICES GEBRUIK MAKEN?

Voordat u toegang krijgt tot, of gebruik maakt van, onze Services dient u met de voorwaarden van de Overeenkomst akkoord te gaan. U kunt ook worden gevraagd om een account op de Services aan te maken. Door een account te registreren of anderszins van de Services gebruik te maken, verklaart u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent (of de meerderjarige leeftijd in uw land heeft), of (ii) u ten minste 13 jaar oud bent en anderszins bevoegd bent om bindende overeenkomsten, zoals deze Overeenkomst, aan te gaan zonder dat dit wordt verhinderd door enige toepasselijke wet en dat uw ouder of wettelijke voogd deze Overeenkomst namens u beoordeeld en hiermee ingestemd heeft

Indien u toegang heeft tot de Services via een sociaal netwerk, zoals Facebook, dient u zich zowel aan de servicevoorwaarden van die site en aan deze Voorwaarden te houden.

DOOR DE SERVICES, OF EEN ONDERDEEL DAARVAN, TE INSTALLEREN, U ERVOOR TE REGISTREREN, TE GEBRUIKEN OF HIERTOE TOEGANG TE VERKRIJGEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERZOEKEN WIJ U DEZE SERVICES OF HUN CONTENT NIET TE INSTALLEREN, TE GEBRUIKEN OF ANDERSZINS HIERTOE TOEGANG TE VERKRIJGEN. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS ONGELDIG WAAR DIT VERBODEN IS.

INDIEN U EEN OUDER OF VOOGD BENT EN U UW KIND TOESTEMMING GEEFT OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HUN GEBRUIK GEBONDEN TE ZIJN. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk ongeoorloofd gebruik van de Services door minderjarigen in verband met uw account.

2. CONTACT OPNEMEN

Mocht u vragen hebben over Yousician of deze Overeenkomst, neem dan contact op met onze helpdesk via de “Support” sectie van onze website of stuur een e-mail naar support@yousician.com 

Yousician Ltd. Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki, Finland

3. WIJZIGINGEN

Yousician behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken delen van de Overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, de Privacyverklaring of enig ander relevant beleid te wijzigen, aan te passen of te verwijderen door de gewijzigde voorwaarden op de Services van Yousician te publiceren, of door middel van enige andere methode van kennisgeving die wij geschikt achten (inclusief e-mail).

Uw doorlopend gebruik van de Services houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Indien u als gevolg van wijzigingen van of aanpassingen in de Voorwaarden, de Privacyverklaring of enig ander beleid of anderszins niet langer met enig onderdeel van de dan geldende versie van de Overeenkomst akkoord gaat, dient u het gebruik van de Services te staken.

4. RECHT OM VAN DE SERVICES GEBRUIK TE MAKEN 

RECHTEN DIE WIJ U GEVEN

Onze Services en content zijn het eigendom van Yousician of diens licentiegevers. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen zoals hierin beschreven, wordt u het recht verleend om de Services te gebruiken, evenals toegang tot en gebruik van applicaties, muziek, video’s, foto’s, instructie- of ander materiaal of content die via de Services beschikbaar zijn (gezamenlijk, „Content van de Services”). 

Onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze Voorwaarden en uw continue naleving ervan en van de Overeenkomst, verleent Yousician u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie voor het gebruik van de Services en bijbehorende software (alleen de uitvoerbare versie, exclusief bron) en alle Content van de Services, strikt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

De Services en Content van de Services worden in licentie gegeven, en niet verkocht of aan u overgedragen. Alle softwarekopieën en -content of ander materiaal van de Services, waaronder de Content van de services, blijven eigendom van Yousician en zijn licentiegevers, zelfs nadat ze gedownload of geïnstalleerd zijn op uw apparaat

U mag de Services, de Content van de Services of enig deel daarvan niet gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk uit hoofde van de Overeenkomst wordt toegestaan. Het is verboden de Services (inclusief, maar niet beperkt tot, de Content van de Services) voor openbare uitvoeringen te gebruiken. U gaat er verder mee akkoord dat u geen enkel deel van de Services of de content ervan zult kopiëren, aanpassen, delen of overdragen, en dat u dit ook niet zult proberen, tenzij dit specifiek door Yousician wordt toegestaan. 

De onder deze Voorwaarden verleende licentie tot gebruik van de Services blijft van kracht totdat deze door u of door ons beëindigd wordt. Uw licentie wordt automatisch ingetrokken als u deze Voorwaarden of de Overeenkomst schendt.

Yousician kan de Services (of een deel ervan), de Content van de Services, of eventuele andere functies van de Services (met inbegrip van, maar niet beperkt tot beschikbaarheid financiële voorwaarden of de noodzakelijke apparatuur voor toegang of gebruik, of door het in rekening brengen van kosten voor bepaalde Services of functies) te allen tijde toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten, met of zonder kennisgeving en, tenzij verboden door de wet, zonder enige aansprakelijkheid. Het in rekening brengen van kosten is echter afhankelijk van uw goedkeuring.

Een aantal Services zijn niet met alle mobiele apparaten en computers compatibel en u bent verantwoordelijk voor de aanschaf van een compatibel apparaat indien u van een van de Services gebruik wenst te maken. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van en betalen voor toegang tot het internet om de Services te kunnen gebruiken. Houd er tevens rekening mee dat de Services software van derden kan bevatten (bijvoorbeeld open source softwarebibliotheken), die onder de voorwaarden die op dergelijke software van derden van toepassing zijn, aan u verstrekt worden. Dergelijke algemene voorwaarden worden in de instellingen van de mobiele applicatie gepubliceerd. 

EIGENDOM 

Yousician verleent u geen eigendomsrechten op de Services of de Content van de Services. Alle rechten, titels en belangen in en op de Services (inclusief, maar niet beperkt tot titels, computercode, graphics, afbeeldingen; beelden; audio en/of video; ontwerpen; concepten en werkwijzen; thema’s, reclameteksten; logo’s; domeinnamen; handelsnamen en handelsmerken; servicemerken en handelsidentiteiten; Accounts; eventueel ander auteursrechtelijk beschermd materiaal; de “look and feel” van de Services; de compilatie, assemblage en ordening van materiaal van de Services; en alle andere Content van Services en applicaties) zijn eigendom van, worden beheerd door of staan onder licentie van Yousician en worden beschermd tegen onbevoegd gebruik, kopiëren en verspreiding, inclusief, zonder beperking, auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim publiciteit en andere wetten, regels, verordeningen en internationale verdragen. Het auteursrecht op content van derden op de Services is eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle handelsmerken van Yousician (bijvoorbeeld: Yousician en GuitarTuna), servicemerken, handelsnamen, domeinnamen, logo’s en andere merkkenmerken van ons zijn het exclusieve eigendom van Yousician. U mag onze Services of content niet zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ons binnen een frames of via „in-line links” weergeven.

5. GEBRUIKERSACCOUNT

Dankzij bepaalde onderdelen van de Services kunt u een account aanmaken of u op een andere manier registreren (“Account”), terwijl dat bij andere onderdelen niet het geval is. U kunt gevraagd worden een wachtwoord voor uw Account te selecteren of u kunt ook andere logingegevens gebruiken om toegang tot het Account te krijgen („Logingegevens”). Bovendien geeft u ons toestemming en machtiging om, voor zover van toepassing, uw Logingegevens te verifiëren, zoals vereist is voor uw gebruik van en toegang tot de Services. U stemt ermee in dat u het Account of de Logingegevens niet zult delen noch iemand anders toegang tot uw Account zult geven of iets anders zult doen dat de veiligheid van uw Account in gevaar kan brengen. 

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Logingegevens. Indien u vermoedt dat iemand zonder uw toestemming toegang heeft gehad tot uw Logingegevens en/of Account of deze gebruik heeft, dan moet u Yousician onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw Logingegevens wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Logingegevens en activiteit op uw Account, inclusief aankopen, ongeacht of u hiertoe toestemming hebt verleend. 

Yousician behoudt zich het recht voor om de registratie om welke reden dan ook te weigeren of te beperken. ONVERMINDERD ALLE OVERIGE RECHTSMIDDELEN HEBBEN WIJ HET RECHT OM LOGINGEGEVENS TE VERWIJDEREN EN UW ACCOUNT OF TOEGANG TOT DE SERVICE OF DELEN DAARVAN OP TE SCHORTEN, TE BEËINDIGEN, TE WIJZIGEN OF TE VERWIJDEREN, MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U, INDIEN U OF WIJ REDELIJKERWIJS VERMOEDEN DAT U DEZE OVEREENKOMST NIET NALEEFT, OF VOOR ENIG FEITELIJK OF VERMOEDELIJK ILLEGAAL OF ONGEPAST GEBRUIK VAN DE SERVICES, OF OM ENIGE ANDERE REDEN. ALS GEVOLG VAN ACCOUNTBEËINDIGING OF -BEPERKING KUNT U UW GEBRUIKERSNAAM VOOR DE SERVICES VERLIEZEN, EVENALS ALLE VERDIENDE ITEMS, PRIVILEGES EN GEKOCHTE ITEMS IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES. YOUSICIAN IS NIET VERPLICHT U VOOR DERGELIJKE VERLIEZEN OF HIERMEE VERBAND HOUDENDE RESULTATEN TE COMPENSEREN. 

6. BETALINGSBELEID 

U kunt tot bepaalde delen van de Dienst gratis toegang krijgen, terwijl voor andere services en producten u een abonnement en/of andere vergoedingen betalen moet (“Betaalde Content”). In rekening gebrachte vergoedingen kunnen eenmalige betalingen zijn of betalingen voor een automatisch verlenging, die in de betreffende Services nader beschreven worden. Door voor toegang tot en/of het kopen van of abonneren op Betaalde Content te kiezen, geeft u ons toestemming uw creditcard of andere goedgekeurde betaalmethode voor alle kosten voor dergelijke betaalde content in rekening te brengen. U bent verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde vergoedingen en kosten, waaronder de betreffende belastingen, en voor alle door u of via uw Account(s) of via iemand die uw Account(s) heeft gebruikt, aangegane abonnementen en aankopen. 

Houd er rekening mee dat we gebruik kunnen maken van een derde betalingsverwerker voor het faciliteren van betalingen in verband met de Services. Wanneer u iets via een applicatiestore van een derde partij koopt, zoals de Apple App Store of Google Play Store, geldt het betreffende betalingsbeleid van deze derde partij.

BETAALGEGEVENS

Voor toegang tot de Betaalde Content van de Services dient u geldige en aanvaardbare betaalgegevens te verstrekken. Indien de door u verstrekte betaalgegevens voor betaling van de Betaalde Content waarop u bent geabonneerd, geweigerd wordt, dient u ons nieuwe geldige betaalgegevens te verstrekken of uw toegang tot Betaalde Content kan worden opgeschort. U krijgt toegang tot Betaalde Content zodra de eerste betaling is verwerkt.

PROEFPERIODE

Wanneer u zich op Betaalde Content abonneert, kunnen wij u van tijd tot tijd gratis of tegen een gereduceerd tarief een proefperiode (“Proefperiode”) aanbieden. Dit kan variëren afhankelijk van promoties, type abonnement en de termijn die u op het moment van aankoop selecteert. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te bepalen of u voor een Proefperiode in aanmerking komt en wij kunnen te allen tijde de Proefperiode zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid binnen de door de toepasselijke wetgeving toegestane grenzen annuleren of wijzigen. 

Om de Proefperiode te starten kunnen wij u om uw geldige betaalgegevens vragen. Door deze informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat, tenzij u uw betaalde abonnement voor het einde van de Proefperiode opzegt, wij u de betreffende Betaalde Content waarop u zich geabonneerd heeft vanaf de eerste dag na het einde van de Proefperiode maandelijks of op een andere door u aangegeven terugkerende basis in rekening brengen, totdat u uw abonnement voor de Betaalde Content opzegt (vanuit uw accountinstellingen of via de Apple App Store of de Google Play Store de automatische verlenging uitschakelen). Indien u hiervoor niet in rekening gebracht wenst te worden, dient u uw abonnement op de betreffende Betaalde Content voor het eind van de Proefperiode te annuleren. Als u uw abonnement voor de Betaalde Content opzegt, geeft uw  Account u alleen toegang tot die delen van onze Services waartoe u gratis toegang heeft.

FACTURERING, VERLENGINGEN EN ANNULERINGEN

De abonnementskosten voor onze automatisch verlengde abonnementen kunnen gefactureerd worden als een eenmalige vooruitbetaling voor de abonnementsperiode (bijv. 1, 3, 6 of 12 maanden) of in maandelijkse termijnen die elke maand vooraf voor de duur van de abonnementsperiode gefactureerd worden. De op uw abonnement van toepassing zijnde tarieven en voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van promoties, type abonnement en de abonnementsperiode die u selecteert op het moment van aankoop.

Als uw abonnement is gestart met een promotie of proefperiode tegen een gereduceerd tarief, kan uw vernieuwingstarief hoger dan uw oorspronkelijke tarief zijn. 

In sommige gevallen kunnen de factureringsdata of de factureringstermijn van uw abonnement veranderen als u niet op de oorspronkelijke vervaldatum aan uw betaling heeft voldaan. Wij zullen u via e-mail van de wijziging van de factureringstermijn op de hoogte brengen.

Indien u zich voor een betaald abonnement geregistreerd hebt, is het mogelijk dat u van gedachten verandert. In dit geval kunt u binnen veertien (14) dagen (de “Afkoelperiode”) van uw abonnement voor dergelijke betaalde onderdelen van onze Services een volledige terugbetaling van alle betaalde bedragen ontvangen, op voorwaarde dat u tijdens die Afkoelperiode op geen enkel moment toegang tot de betaalde onderdelen waarvoor u zich geregistreerd hebt, hebt gehad.

Indien u voor een automatische verlengd abonnement voor Betaalde Content kiest, dan begrijpt u en geeft u toestemming dat uw abonnement aan het einde van de abonnementsperiode automatisch wordt verlengd en dat de betaling voor de periode van verlenging automatisch bij u door middel van de door u verstrekte betaalgegevens in rekening wordt gebracht, tenzij u uw abonnement voor het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode opzegt. U kunt de automatische verlenging van de op onze site gekochte abonnement voor Betaalde Content annuleren via uw accountinstellingen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Indien u een betaald abonnement via een derde partij gekocht heeft, zoals de Apple App Store of Google Play Store, dan kunt u het betaalde abonnement via deze derde partij volgens de van toepassing zijnde voorwaarden en het betalingsbeleid van deze derde partij annuleren.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle betalingen steeds DEFINITIEF en NIET TERUGBETALBAAR.

PRIJSWIJZIGINGEN

Onze prijzen kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij zullen eventuele prijswijzigingen vooraf aan u meedelen en, indien van toepassing, tevens hoe u deze wijzigingen met betrekking tot uw abonnement kunt accepteren. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging.  Het toepassen van prijswijzigingen met betrekking tot uw abonnement of het gebruiken van uw betaalgegevens in verband met een automatische verlenging waarbij een nieuwe prijs wordt toegepast, is afhankelijk van uw goedkeuring van de gewijzigde prijs. Behoudens de toepasselijke wetgeving, accepteert u de nieuwe prijs door de Services te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u het niet eens bent met een prijswijziging, heeft u het recht de wijziging te verwerpen door u voor het abonnement voor de Betaalde Content uit te schrijven voordat de prijswijziging van kracht wordt.

CODES, CADEAUBONNEN EN ANDERE VOORUITBETAALDE PRODUCTEN

Indien u een code, een cadeaubon of een ander vooruitbetaald product van Yousician gekocht of ontvangen heeft met toegang tot Betaalde Content van de Services (“Code”), zal uw bestelling aan het einde van de in de Code vermelde periode automatisch eindigen. Er kunnen aanvullende voorwaarden die in verband met de Code verstrekt worden op het gebruik van de Services van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en dergelijke aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang. 

7. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

De Services kunnen mogelijk koppelingen naar websites, services, content of bronnen van derden („Services van Derden”) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke Services van Derden en hebben geen controle over materiaal of content die via dergelijk services beschikbaar worden gesteld. Onze opname van een koppeling naar dergelijke Services van Derden impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring of promotie door Yousician van dergelijke Services van Derden, of eventuele door Derden beschikbaar gestelde functies of content. Wij raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op Services van Derden waartoe u zich toegang heeft. Wij wijzen u erop dat de betreffende derde partij volledig verantwoordelijk is voor aan u verstrekt materiaal, content, goederen en services en voor schade, vorderingen en verplichtingen die deze, direct of indirect, bij u teweeg kunnen brengen. 

8. GEBRUIKERSCONTENT

GEBRUIKERSCONTENT M.B.T. DE SERVICES

Gebruikers kunnen content publiceren of op een andere manier content aan de Services toevoegen, waaronder bijvoorbeeld communicatie of materiaal die u op de Services indient of doorstuurt naar andere gebruikers van de Services, via een applicatie, website, e-mail of door gebruik te maken van blogs, online message boards, online forums en andere functies die de mogelijkheid bieden tot het creëren, indienen, plaatsen, weergeven, doorsturen, uitvoeren, publiceren, verspreiden, uitzenden en becommentariëren in verband met content en materiaal gericht aan Yousician en/of gericht aan of via de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, data, tekst, geschriften, composities, notities, muziek, geluiden, video’s, audiovisuele effecten, artwork, foto’s, screenshots, video’s, grafieken, opmerkingen, suggesties of geplaatste chats of berichten of ander materiaal (collectief, met uitzondering van Content van de Services, „Gebruikerscontent”). U bent volledig verantwoordelijk voor uw Gebruikerscontent.  

U gaat ermee akkoord dat de door u ingediende Gebruikerscontent wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en wij zijn geenszins verplicht dergelijke Gebruikerscontent te behandelen als eigendomsinformatie behalve overeenkomstig de Privacyverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat de ideeën die u deelt niet door anderen worden gebruikt, dus als u deze vertrouwelijk wilt houden of niet wilt dat anderen deze gebruiken, verzoeken wij u deze ideeën niet op de Services te delen. Yousician is niet verplicht tot het beoordelen, controleren, weergeven, archiveren, onderhouden, accepteren of exploiteren van de Gebruikerscontent en wij zijn niet verplicht om eventuele ongepaste Gebruikerscontent waaraan u tijdens het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld, aan te passen of te verwijderen. Yousician screent of controleert niet vooraf de Gebruikerscontent. Daarom is uw gebruik van de Services op eigen risico. Yousician onderschrijft niet de via de Services ingediende Gebruikerscontent, of eventuele daarin uitgedrukte mening, aanbeveling, of advies. Yousician wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikerscontent af. Yousician staat geen inbreuk op auteursrechten of intellectueel eigendom of enige andere rechten van derden in verband met de Services toe. 

Yousician kan Gebruikerscontent wissen, verplaatsen, wijzigen, bewerken, verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken zonder hiervoor aansprakelijk te zijn of zonder u hiervan op de hoogte te stellen; op voorwaarde echter dat we ons het recht voorbehouden om Gebruikerscontent in verband met de Services, of bepaalde delen van de Services, te behandelen als content opgeslagen op aanwijzing van gebruikers waarover wij geen redactionele controle uitvoeren, behalve om de rechten van derden en de hieronder beschreven contentbeperkingen te doen gelden wanneer inbreuken onder onze aandacht worden gebracht. Wij hoeven dergelijke Gebruikerscontent echter niet voor een bepaalde tijd te handhaven en, eenmaal geplaatst, heeft u niet het recht op toegang tot dergelijke Gebruikerscontent of anderszins dergelijke Gebruikerscontent in verband met de Services te gebruiken. Yousician is niet verplicht om Gebruikerscontent te gebruiken en u ontvangt geen vergoeding voor de door u ingezonden Gebruikerscontent of voor enige exploitatie hiervan. 

VERKLARINGEN EN GARANTIES 

U gaat ermee akkoord, bevestigt en garandeert dat (i) uw Gebruikerscontent geen schending is van wetten, contractuele beperkingen (waaronder die die in deze Overeenkomst zijn opgenomen) of enige ander recht of intellectueel eigendom, of eventuele rechten van derden, en (ii) u eigenaar bent of de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen heeft om de door u ingediende Gebruikerscontent in te dienen, te publiceren en te delen, inclusief het recht om alle rechten en licenties in deze Voorwaarden te verlenen, zonder dat dit enige verplichtingen of aansprakelijkheid van derden voor Yousician met zich meebrengt als gevolg van het uitoefenen van de door u hiervoor verleende rechten, en (iii) uw Gebruikerscontent of ons gebruik daarvan, zoals in deze Overeenkomst beschreven staat, niet aangeeft dat u of de door u gepubliceerde Gebruikerscontent is aangesloten bij of wordt onderschreven door Yousician of een artiest, band, andere rechthebbende, of een andere partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yousician of een dergelijke partij. U bent volledig verantwoordelijk voor de Gebruikerscontent en de gevolgen van het indienen, publiceren en delen van de Gebruikerscontent met betrekking tot de Service.

RECHTEN DIE U VERLEENT  

U behoudt al uw eigendomsrechten op de Gebruikerscontent die u inzendt en/of deelt met Yousician. Echter, in ruil voor het gebruik van de Services, verleent u door het inzenden en/of delen van de Gebruikerscontent op de Services hierbij aan Yousician een onherroepelijke, doorlopende, sublicentieerbare, overdraagbare, wereldwijde, en royaltyvrije volledig betaalde niet-exclusieve licentie met betrekking tot de Gebruikerscontent voor het reproduceren, distribueren, wijzigen, creëren van afgeleide werken, openbaar weergeven en het op welke manier dan ook uitvoeren en gebruiken van de gehele of een deel van de Gebruikerscontent, in verband met de Services en andere services en producten van Yousician (en zijn rechtsopvolgers en filialen), inclusief (zonder beperkingen) voor de bevordering en de herverdeling van een deel of het geheel van de Services (en daarvan afgeleide werken) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen en het publiceren van uw Gebruikerscontent in een doorzoekbaar formaat toegankelijk voor gebruikers van de Services en op het Internet.

U verleent Yousician tevens het recht om sublicenties te verlenen en anderen te machtigen om de onder deze Voorwaarden aan Yousician verleende rechten uit te oefenen; en elke dergelijke derde partij heeft het recht om van de aan Yousician onder deze Voorwaarden verleende rechten en licenties gebruik te maken. Uitgezonderd in zover dit op grond van de wet verboden is, doet u afstand van alle rechten op naamsvermelding en/of zogenaamde morele rechten die u eventueel op de door u ingezonden Gebruikerscontent heeft, zelfs als deze Gebruikerscontent gewijzigd of aangepast wordt op een manier die u niet bevalt.

U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Services een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikerscontent via de Services, en voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, creëren van afgeleide werken, weergeven en uitvoeren van dergelijke Gebruikerscontent zoals is toegestaan via de functionaliteit van de Services en onder deze Voorwaarden.

BELEID VOOR HET NDIENEN VAN ONGEWENSTE IDEEËN

U gaat ermee akkoord dat het Yousician vrijstaat alle ideeën, suggesties, feedback informatie, concepten, know-how of technieken die in de door u gekozen en op de Services of aan Yousician ingezonden Gebruikerscontent zijn opgenomen, te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren, op de markt brengen en anderszins exploiteren van producten en/of services met behulp van dergelijke Gebruikerscontent, en zonder enige andere compensatie. 

HET MELDEN VAN OVERTREDINGEN

Wij respecteren de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u op de Services eventuele content ontdekt waarvan u denkt dat het uw auteursrecht schendt („Betwiste Content”), dan dient u dit als volgt aan Yousician te melden:

A. Uw bericht betreffende de geclaimde schending tezamen met de betreffende details zoals hieronder in B of C beschreven, moet verstuurd worden per e-mail naar de door Yousician aangewezen copyright agent via copyrightagent@yousician.com of per post naar het volgende adres:

Yousician Oy

Siltasaarenkatu 16, FI-00530 Helsinki, Finland

Ref: Juridisch

B. U kunt Yousician een schriftelijke kennisgeving van de schending op het auteursrecht sturen. Zorg ervoor dat de volgende informatie in uw kennisgeving is opgenomen:

 1. uw volledige naam en contactinformatie (adres en telefoonnummer, een geldig e-mailadres, evenals uw Yousician-gebruikersnaam, indien van toepassing);
 2. een opsomming van de Betwiste Content, met inbegrip van de URL(‘s) van Yousician waar die betwiste Content kan worden gevonden;
 3. uw bevestiging dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat de Betwiste Content die het onderwerp van uw kennisgeving van de schending op het auteursrecht is, illegaal beschikbaar is;
 4. informatie over het feit dat u de betreffende externe aanbieder van de content zonder enig succes verzocht heeft om de Betwiste Content te verwijderen, of dat deze externe aanbieder van de content niet geïdentificeerd kon worden;
 5. uw bevestiging dat u de eigenaar bent van het exclusieve recht waarop de Betwiste Content naar verluidt inbreuk maakt, of dat u gerechtigd bent om namens de desbetreffende externe rechthebbende op te treden en
 6. uw handtekening (fysiek of elektronisch).

C. Als u in de Verenigde Staten woont en wenst dat uw kennisgeving van de schending van het auteursrecht wordt beschouwd als een kennisgeving in overeenkomst met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act 17 U.S.C. §512(c), gelieve er dan voor te zorgen dat de volgende informatie in uw kennisgeving wordt opgenomen:

 1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt, op te treden;
 2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop de schending betrekking zou hebben, of, indien een enkele kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online-site, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het schendend is of het onderwerp van inbreukmakende activiteiten is en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en een beschrijving van de locatie van het materiaal;
 4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd; en
 5. Een volgende verklaring in de body van een DMCA bericht: 

“Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van het materiaal niet door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet wordt toegestaan. Ik verklaar dat de informatie in deze DMCA-kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of gemachtigd ben om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.”

Wees er op attent dat u volgens 17 U.S.C. 512(f) aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief de door ons of onze gebruikers gemaakte kosten en advocatenhonoraria, als u opzettelijk een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat een materiaal of activiteit inbreuk veroorzaakt. Als u niet zeker weet of het materiaal of de activiteit die u rapporteert inbreuk veroorzaakt, kunt u contact opnemen met een advocaat voordat u een kennisgeving aan Yousician verstuurt.

Yousician is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent te controleren of te handhaven, maar heeft het recht om de in licentie gegeven rechten op uw Gebruikerscontent van henzelf en hun licentiehouders te beschermen en te handhaven.

9. BELEID TEN AANZIEN VAN GEBRUIKERS DIE HERHAALDELIJK HET AUTEURSRECHT SCHENDEN

Yousician beëindigt de accounts van gebruikers die herhaaldelijk van de Services gebruik maken om auteursrechten te schenden.

10. GEBRUIKSBEPERKINGEN

U stemt ermee om in geen geval:

 • de Services in strijd met deze Overeenkomst of eventuele toepasselijke wet- of regelgeving te gebruiken;
 • informatie, content of ander materiaal (of koppelingen) te plaatsen die aanstootgevende opmerkingen in verband met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap bevatten; godslastering of eventuele obscene, onfatsoenlijke, pornografische, seksuele of anderszins verwerpelijke content of taal bevatten; of anderszins aanhoudend toxisch gedrag te vertonen;
 • de Services te gebruiken, of materiaal of informatie beschikbaar te maken via de Services, op een manier die auteursrechten, octrooien, handelsmerken of enige andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of enige contractuele of andere rechten van enige partij schendt, of illegale activiteiten bevordert of bevat;
 • de normale werking van de Services te verstoren, te belemmeren of anderszins nadelig te beïnvloeden of anderszins te handelen op een wijze die een negatieve invloed kan hebben op de ervaringen van andere gebruikers bij hun gebruik van de Services;
 • op de Services privé-informatie van iemand onthullen, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie, contactgegevens of financiële informatie of enige informatie die kan worden gebruikt om die persoon op te sporen, te contacteren of zich als zodanig voor te doen;
 • de Services te gebruiken voor frauduleuze of misbruikende doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Services om u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw connectie met een persoon, entiteit of de Services of de content ervan; 
 • pogingen tot, of intimidatie, misbruik, of schade, of het voorstaan of aanzetten tot intimidatie, misbruik, of schade van een andere persoon, groep, inclusief werknemers, directeuren, functionarissen, en klantenservice vertegenwoordigers van Yousician;
 • de Services te gebruiken voor commerciële activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pogingen om geld in te zamelen voor wie dan ook of het adverteren of promoten van een product, service, piramidespel of ander „multi-tiered” marketingprogramma, spammails, kettingbrieven of iets dergelijks;
 • een poging ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Services, tot credentials of accounts die geregistreerd staan bij anderen of bij computers, servers of netwerken verbonden met de Services door middel van andere middelen dan de gebruikersinterface aangeboden door Yousician, inclusief maar niet beperkt tot het verstoren of omzeilen of het proberen te verstoren of te omzeilen van een van de in de Services gebruikte beveiligingscomponenten, beveiligingsmethodes of regionale restricties;
 • tenzij specifiek volgens de wet toegestaan, pogingen tot  reverse-engineering, decompilatie, demontage of hacken van de Services;
 • gebruik te maken van direct of indirect, geautomatiseerde systemen, cheats, spiders, hacks, scrapers, offline-lezers of ongeautoriseerde software van derden te gebruiken om de Services te wijzigen of te verstoren;
 • te harvesten, te scrapen of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om informatie over de Services of over andere mensen die de Services gebruiken te bekijken, te openen of te verzamelen; 
 • een kennisgeving, banner of advertentie op de Services te verdoezelen of te verbergen; of
 • deel te nemen aan handelingen die Yousician in strijd acht met de aard of de bedoeling van deze Overeenkomst of de Services of oneigenlijk gebruik te maken van de ondersteunende services van Yousician.

Yousician behoudt zich het recht voor om te bepalen of zij passende maatregelen dienen te nemen ten gevolge van hierboven genoemd gedrag, wat het beëindigen van uw Account en u te verbieden om volledig of gedeeltelijk van de Services gebruik te maken, in kan houden. 

11. AFSTAND VAN GARANTIES

DE SERVICES EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN OP EEN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, OP UW EIGEN RISICO, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. WIJ WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT MATERIAAL, CONTENT, PRODUCTEN OF SERVICES WEERGEGEVEN OP, OF AANGEBODEN VIA DE SERVICES ACCURAAT, VOLLEDIG, GESCHIKT, BETROUWBAAR OF TIJDIG ZIJN. WIJ GEVEN OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN EN/OF UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL VERLOPEN, VRIJ VAN VIRUSSEN, KWAADAARDIGE CODE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF ANDERSZINS VEILIG. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. HET IS BIJGEVOLG MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL YOUSICIAN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE OF VERWONDINGEN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJKE VERWONDINGEN, VERLIES VAN GOODWILL, GEDERFDE WINST, STORINGEN OF DEFECTEN VAN OF AAN APPARATEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF YOUSICIAN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U GAAT ER VERDER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT YOUSICIAN NIET AANSPRAKELIJK IS, EN U STEMT ERMEE IN NIET TE PROBEREN YOUSICIAN AANSPRAKELIJK TE STELLEN, VOOR HET GEDRAG VAN DERDEN, INCLUSIEF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES EN EXPLOITANTEN VAN EXTERNE SITES, EN DAT HET RISICO VAN DE SERVICES EN EXTERNE SITES EN VAN LETSEL DOOR HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U BERUST. VOOR ZOVER NIET DOOR DE WET WORDT VERBODEN, IS YOUSICIAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID JEGENS U (COLLECTIEF) VERANTWOORDELIJK VOOR MEER DAN HET BEDRAG DAT U AAN YOUSICIAN HEEFT BETAALD IN DE ZES (6) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN CLAIM INDIENT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U GEDURENDE EEN DERGELIJKE PERIODE NIETS AAN YOUSICIAN HEEFT BETAALD, DAT STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN HET ANNULEREN VAN UW ACCOUNT UW ENIGE VERHAALMIDDDEL (EN YOUSICIAN’S EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID) MET BETREKKING TOT EEN GESCHIL MET YOUSICIAN IS.

In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid, zoals hierboven vermeld, niet toegestaan; het is dus mogelijk dat de bovenstaande voorwaarden niet op u van toepassing zijn. In plaats daarvan zullen in dergelijke rechtsgebieden de voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen alleen van toepassing zijn voor zover toegestaan door de wetten van dergelijke rechtsgebieden.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, BEGRIJPT U DAT U MOGELIJK AFZIET VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERMOED ZIJN. U ERKENT DAT DE DISCLAIMERS, BEPERKINGEN EN AFSTANDSVERKLARINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT DOCUMENT OOK NABEËINDIGING VAN UW ACCOUNT(S), OVEREENKOMST OF EVENTUELE SERVICES VAN KRACHT BLIJVEN.

13. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Yousician, zijn filialen, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, en externe leveranciers met betrekking tot de Services te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en kosten, met inbegrip van advocaatkosten en kosten, voortvloeiend uit, opgelopen als gevolg van, of op enigerlei wijze gerelateerd aan een claim of actie gebaseerd op (a) uw schending van, of niet-naleving van, de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, (b) uw gebruik van de Services en/of (c) het gebruik van de Services door een andere persoon met behulp van uw Logingegevens. De bepalingen in deze paragraaf blijven na beëindiging van uw account(s) of de Services van kracht.

14. FORCE MAJEURE

Yousician is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van Yousician, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele tekortkoming in de uitvoering ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de controle van Yousician, zoals overmacht, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen van of tekorten aan transportvoorzieningen, brandstof, energie, arbeid of materialen.

15. BEËINDIGING 

U kunt deze Overeenkomst beëindigen door uw Account te verwijderen en door daarna geen gebruik meer van de Services te maken. Indien u een abonnement hebt, en u beëindigt deze Overeenkomst vóór het einde van uw abonnement, ontvangt u geen terugbetaling voor de resterende periode van uw abonnement.

ZONDER ONZE ANDERE RECHTSMIDDELEN TE BEPERKEN, KAN YOUSICIAN OP ELK MOMENT MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U UW ACCOUNTS OF TOEGANG TOT UW ACCOUNT EN/OF DE SERVICES OF DELEN DAARVAN BEPERKEN, OPSCHORTEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN EN/OF DEZE OVEREENKOMST BEËINDIGEN EN TECHNISCHE EN JURIDISCHE STAPPEN ONDERNEMEN OM TE VOORKOMEN DAT U TOEGANG TOT DE SERVICES KRIJGT, INDIEN (I) U GEACHT WORDT EEN HERHAALDE OVERTREDER TE ZIJN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN; (II) WE GELOVEN DAT U OP ENIGERLEI WIJZE EEN BEPALING VAN DE OVEREENKOMST SCHENDT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DEZE VOORWAARDEN OF BETREFFENDE BELEIDSLIJNEN OF RICHTSNOEREN OF HUN LETTER OF AARD; (III) YOUSICIAN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN ERVOOR KIEST OM TE STOPPEN MET HET VERLENEN VAN TOEGANG TOT DE WEBISTE IN HET RECHTSGEBIED WAAR U VERBLIJFT OF VAN WAARUIT U PROBEERT TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SERVICES; OF (IV) IN ANDERE REDELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZOALS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR YOUSICIAN BEPAALD.

YOUSICIAN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELK ACCOUNT TE BEËINDIGEN DAT 180 DAGEN INACTIEF IS GEWEEST EN GEEN ACTIEF BETAALD ABONNEMENT HEEFT.

Yousician behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Services op elk moment te beëindigen, op welk moment uw licentie om van dergelijke Services te gebruiken automatisch zal worden beëindigd. In een dergelijk geval zal Yousician niet verplicht zijn om terugbetalingen, voordelen of andere compensatie aan gebruikers te verstrekken in verband met dergelijke stopgezette Services. 

Bij beëindiging om welke reden dan ook, moet u elk gebruik van de Services staken. Uw beëindiging om welke reden dan ook ontheft u niet van eventuele aansprakelijkheden of verplichtingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen en die (a) uitdrukkelijk van kracht blijven na een dergelijke beëindiging of verloop, of (b) nog moeten worden uitgevoerd, of die naar hun aard bedoeld zijn om na een dergelijke beëindiging of verloop van toepassing blijven.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Als er een geschil ontstaat tussen u en Yousician, raden wij u sterk aan eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze supportsite http://support.yousician.com/ en naar een oplossing te zoeken.

Als u een inwoner van de Verenigde Staten bent, wordt deze Overeenkomst bepaald door de wetten van de staat New York, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten, en u gaat ermee akkoord dat elke claim of geschil die u tegen Yousician zou hebben uitsluitend door een rechtbank in de staat New York moet worden opgelost. Als u een inwoner van een ander land dan de Verenigde Staten bent, wordt deze Overeenkomst bepaald door de wetten van Finland, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten, en u gaat ermee akkoord dat elke claim of geschil die u tegen Yousician zou hebben uitsluitend door een rechtbank in Helsinki (Finland) moet worden opgelost. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EEN VORDERING TEGEN YOUSICIAN KUNT INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

17. OVERDRACHT, SCHEIDBAARHEID EN GEHELE OVEREENKOMST

Yousician mag de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op elk moment met of zonder uw toestemming aan elk persoon of elke entiteit overdragen. U mag geen rechten of verplichtingen inzake deze Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yousician toewijzen of delegeren en elke onbevoegde toewijzing en delegatie door u wordt van elk nuttig effect ontdaan.

Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling voor het betreffende rechtsgebied uitsluitend van kracht zijn in de mate waarin de ongeldigheid of onafdwingbaarheid is vastgesteld, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan op enige andere wijze of in enig ander rechtsgebied en zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen van de voorwaarden, die volledig van kracht blijven. 

Het niet door Yousician doen gelden van enig recht of bepaling van de Overeenkomst vormt niet of wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling of een toekomstige verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. 

In de Overeenkomst wordt de gehele overeenkomst tussen u en Yousician met betrekking tot de Services uiteengezet en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en Yousician.